Filmvertoning: Picture a Scientist - student.uva.nl (2023)

Cookie Consent

De UvA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Die worden ook benut om bijvoorbeeld YouTube-video's te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Dat betekent dat je internetgedrag kan worden gevolgd. Als je op ‘Accepteer alle cookies’ klikt, ga je hiermee akkoord.

Informatie voor

[ ingeschreven studenten ]

Welke opleiding volg je?

Filmvertoning: Picture a Scientist - student.uva.nl (1)

Film

Laatst gewijzigd op 15-05-2023

PICTURE A SCIENTIST beschrijft de golf van onderzoekers die een nieuw hoofdstuk schrijven voor vrouwelijke wetenschappers.

Toon informatie voor jouw opleiding

Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.

Welke opleiding volg je?

Informatie

Dit event is al afgelopen

Startdatum
24-05-2023 12:00
Einddatum
24-05-2023 21:00
Locatie

C0.05

Meer informatie in het Engels

Over dit event is er meer informatie beschikbaar, maar alleen in het Engels. Klik daarom op de taalswitch rechtsboven en lees verder.

Events
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 22/06/2023

Views: 6068

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.